1. Ochrona danych jednym spojrzeniem

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią orientacje tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można Państwo osobiście identyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które jest wymienione poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w impressum na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania do nas pręż Państwo. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.

Jakie macie Państwo prawa do swoich danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Mają Państwo również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron podchodza z ogromna odpowiedzialnoscia do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi Państwo możecie być zidentyfikowani osobiście. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówki dotyczące organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Karoline Timmler doradca podatkowy
Gartenstraße 25
24220 Flintbek

Telefon: +49 (0) 160 30 72 98 61 23
E-Mail: karoline.timmler@stb-timmler.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że Państwo wyślecie do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do jego cofnięcia.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; ma to również zastosowanie do tworzenia profili na podstawie tych przepisów. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych, znajduje się w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne i godne ochrony powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub że przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw napodstawie art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów DSGVO zainteresowane osoby mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym domniemane naruszenie jest zarzucane. Prawo do odwołania nie narusza innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo na przenoszenie danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, niemogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i korygowanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Wkażdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo dokładność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania egzaminu mają Państwo prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było / jest niezgodne z prawem, mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usuwania.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usuwania.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy wziąć poduwagę interesy Państwa i naszej firmy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usuwania.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane - z wyjątkiem ich przechowywania - wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec reklamowanych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku impressum do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych iinformacyjnych. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionych informacji reklamowych, takich jak spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • Odsyłacz URL
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w bezbłędnej technicznie prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki logów na serwerze.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że Państwo wyśle do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone aż do cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostająnienaruszone.

4. Plugins i Tools

Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. web fonts dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek.  Czcionki Google są instalowane lokalnie. Przy tym nie ma połączenia z serwerami Google.